ابزار وبمستر

لیدر هیئت اتاق بازرگانی استان 湖北 چین – پیک شرق

لیدر هیئت اتاق بازرگانی استان 湖北 چین

تورلیدر معاون اتاق بازرگانی استان 湖北 چین

و هیئت همراه در سفر 4 روزه به ایران